یه متن غمگین...اینو قبلا یکی واسم فرستاد...

به سلامتی دختر و پسری که …

سلامتی پسری که یه روز عاشق شد. . .

سلامتی دختری که یه روزعاشق شد. . .

سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد. . .

 

سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت. . .

سلامتی عشق پاکشون. . .

سلامتی اون همه خاطره ها و شیطنت هاو دیووونه بازی های زیر بارون

قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها. . .

سلامتی دوستی که زیراب پسرو به دروغ زد. . .

سلامتی دختری که حرف دوست مثل خواهرش رو باور کرد. . .

سلامتی دختری که بی خبر خطش خاموش شد. . .

سلامتی اون قسم ها اون دوست دارمهایی که هیچوقت تحویل داده نشد. . .

سلامتی پسری که هر چی قسم خورد خواهش کرد اثری نداشت. . .

سلامتی دختری که با چشم خیس به پسر گفت ازت بدم میاد. . .

سلامتی پسری که رفت خدمت تا زود برگرده و دلشو بدست بیاره بره خواستگاری. . .

سلامتی ۲۱ ماه پست دادن ها و لحظه شماری ها دور بودن ها. . .

سلامتی روزی که پسر دعوت شدبه جشن عقد عشقش. . .

سلامتی اون شب. . .

سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر بغض داشتن

اما پسر خندیدتا جشن خراب نشه. . .

سلامتی اون خنده ی زوری. . .

سلامتی عروسی که ماه شده بود. . .

سلامتی عاقدی که اومد. . .

سلامتی شناسنامه ها. . .

سلامتی بغض پسر. . .    سلامتی بار اول. . .

سلامتی بغض پسر. . .    سلامتی بار دوم. . .

سلامتی بغض پسر. . .   سلامتی بارآخر. . .

سلامتی پلاک زنجیری که پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت تو جیبش موند. . .

سلامتی زیر لفظی که یکی دیگه داد. . .

سلامتی پسری که هنوز امید داشت که به عشقش میرسه. . .

سلامتی اجازه بزرگترها. . .

سلامتی بله. . .

سلامتی بغض پسر. . .سلامتی چشم خیس دوستان. . .

سلامتی اون حلقه  که جایگزین حلقه پسر شد. . .

سلامتی ماشین عروس. . .

سلامتی سستی زانو. . .سلامتی سیاهی چشم. . .

سلامتی اون شب. . .

سلامتی پاکت سیگار و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد. . .

سلامتی فرداش. . .

سلامتی مهمونی که دختر گرفت. . .

سلامتی دوستایی که جمع شدن. . .

سلامتی شب و روزایی که سخت گذشت. . .

سلامتی دوستی که به دختر گفت اون حرفو به دروغ گفت از رو حسادت. . .

سلامتی دختری که با تمام وجود گریه کرد. . .

سلامتی تیغی که تیز بود. . .سلامتی رگ دست. . .

سلامتی دختری که خودکشی کرد. . .

سلامتی لحظه ای که به پسر خبر دادن . . .

سلامتی ملاقات تو بیمارستان. . .

سلامتی اون ۵ و ۶ دقیقه ی تنها با دختر. . .

سلامتی اون چشمای نیمه باز خیس. . .

سلامتی شرم دختر. . .سلامتی صبر پسر. . .

سلامتی قسمهایی که پسر به دختر داد تا فراموش کنه که زندگیش خراب نشه. . .

سلامتی قسم جون پسر. . .

سلامتی قبول کردن دختر. . .

سلامتی لحظه خداحافظی. . .

سلامتی چشمای خیس. . .سلامتی یه عمر تنهایی. . .

سلامتی حرفایی که نمیشد گفت ولی یه متن شد. . .

سلامتی خنده هایی کودکی که توی راه بود. . .

سلامتی دختری که مادر شد. . .

سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند. . .

سلامتی هق هق هایی که پست شد تا دلی آروم شه. . .

سلامتی امشب. . .

سلامتی همه ی عاشقایی که هر گز به عشقشون نرسیدن

واز دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه

این که دستش توی دستای تویه همه دنیای منه

خیلی مراقبش باش. . .


♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 15:40 توسط sajedeh

خر است...

 

 

 

 


♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 15:26 توسط sajedeh

اگه من بمیرم...

اگه من "بمیرم" اولین چیزی که از من یادت میاد چیه؟؟؟؟


♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 14:58 توسط sajedeh

سخت میشه...این زندگی لعنتی...

  گاهی خیلی سخت میشه. . . . .

 


 . .
گاهی تحمل این دنیای لعنتی خیلی سخت میشه

 


حس می کنی دنیا داره با تو میجنگه


حس می کنی دنیا می خواد کاری کنه که به خواسته هات نرسی


تنهای خیلی سخته ولی بعضی وقت ها خیلی سخت تر میشه


وقتی از قبل تنهای و تنها می مونی خیلی سخته ولی. . .
. . .
وقتی تو اوج تنهای یکی رو پیدا می کنی


حس می کنی  تموم شد دیگه تنهای هات


عاشقش میش. . . .عاشقت میشه


نمی تونی یه لحظه بی اون بمونی


عاشقی خیلی خوبه


فک می کنی خوشبخت ترین انسان روی کره ی زمین تویحاضر نیست یک لحظه از حالت و

 

یک لحظه از با عشقت بودن و با تمام

زیبای ها و مال و ملال دنیا و هیچ چیزه دیگه ای عوض کنی


می خوای همیشه و هر ثانیه با اون باشی


همش می ترسی از دستش بدی


به نظرت پادشاه عالمی


ولی. . . . . . .


یه هو می بینی ای دل غافل


تقدیر برات یه چیزه دیگه نوشته


عشقت و ازت میگیرن


به اسم سرنوشت


این کلاه شرعی دنیا برای بی رحمی هاشه


یه لحظه به خودت میای میبینی همه چی رو باختی


تموم شد


رفت


بازم تنها شدی


ولی این دفه خیلی سخت تره تنهای


به درد تنهای درد عشقتم اضافه میشه


. . .


و
. . .


دیگه خیلی سخت میشه


خیلی


تحمل زندگی خیلی سخت میشه


فقط کافیه یک لحظه به یادش بیوفتی


میگی فراموش کن . . .


مگه میشه


تو همه لحظه هات هست


همه جا اون و میبنی


همه جا صدای اون و میشنوی


مثل این میمونه که تمام ذهن و

 

جسم و روحت در تسخیر رویای اونه


هیچ راه فراری نداری


فقط غم و غصه


فقط بغض


فقط گریه


فقط مرگ


آره


گاهی خیلی سخت میشه.


♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 14:54 توسط sajedeh

بسلامتی پسری که...

 بسلامتے پسرے که وقتے בلت گرفته وבاغونی!


 
پشت تلفטּ ωـرش בاבوبیבاבمیکنے وتلفونو روش قطع میکنی...


 
امامیבونه اوטּ لحظه چقבر محتاجشی...


 
پشت ωـرهҐ زنگ میزنه تاآرومت کنه!
 


پسرے که وقتے ωـوارماشینشے تماҐ مבت בست راستش رو בستته

 
پسرے که چشاش وحشے ومغروره...


 
اماهرבفعه که میگه تاتهش هستم...


 
چشاش ازعشق برق میزنه...


 
پسرے که وقتے صبح بهش زنگ میزنے وهنوزخوابه!


 
باصבاے خواب آلوבش میگه جانم!


 
صבاے خواب آلوבش בیوونت میکنه!


 
پسرے که خاطرخواه کҐ نבاره اماوقتے باهات عهבرفاقت میبنבه


 
توبرنامش نفرسومے وجوב نבاره...


 
پسرے که براش مهҐ نیس جے اف בوستش ازتوخوشگلتره..


 
هربار زول میزنه توچشاتومیگه:


 
بخבاتوتکے בختر...


 
پسرے که בستاتو توבستاش میگیره حس امنیت وجوבنو پرمیکنه...


 
پسرے که وقتے لب בریاکنارش نشستے وسرتومیزارے روسینش


 
قلبش تنב تنב میزنه....


 
پسرے که وقتے میره مهمونه خونه فامیل


 
زنگ میزنه توحیاط نیҐ ωـاعت باهات حرف میزنه تابهت نشوטּ بבه


 
تونخ هیچکבوҐ ازבختراے تو مهمونے نیست...


 
پسرے که عاشقے بلבه...


 
پسرے که حرفے نمیزنه که نتونه بهش عمل کنه


 
اماهرحرفے زב پاش وایسته...


 
پسرے که تاتوخیابوטּ یکے بهت کج نگاه میکنه


 
בکورصورتشو عوض میکنه...


 
پسرے که بعב ے בعواے مفصل باهҐ آشتے کرבیטּ


 
ازش میپرسی:هنوزҐ בوسҐ בاری؟!


 
لبخنבمیزنه...בستشو בورگرבنت حلقه میکنه ومیگه:


 
عاشقتҐ به مولا...


 
پسرے که وقتے میگے آخ تماҐ تنش میلرزه که نکنه خارے به پات بره


 
پسرے که وقتے میبینه به בختراے בورو ورش حساسے وحساבت میکنے


 
בستتومیگیره وبهت میگه:בلت قرص باشه.


 
 بقرآטּ مטּ فقط مال خوבتم...
 

 


♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ساعت 14:19 توسط sajedeh

"خانومم"...

تجربه ثابت کرده گفتن کلمه ی "خانومم" به دخترا معادل 30 قرصه آرام بخشه...


♥ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ساعت 16:11 توسط sajedeh

امضا کن...

خداونداامضاء کن،به یکتایی ات قسم کم آورده ام

 

باز کن نامه را،استعفای من است اززمین

مبارک خودت باشد

اینجا کسی مرادوست ندارد!


♥ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ساعت 14:50 توسط sajedeh

دخترعمو جان...!!!

سلام دوستان خوبین؟؟

زهرا خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زهرا از وقتی این آهنگو بهم دادی فقط دارم میخندم...

تو فک کن....من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خخخخخخخخخخخخخ!!!

مخصوصا اونجاش که میگه:دختر عموجان من توئی،مهربون من توئی،آروم جون من توئی،هم زبون من توئی...

خخخخخخخخخخ!!

 


♥ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ساعت 10:57 توسط sajedeh

ما بد اصن...

درسته ما خـــوب نیستیم

ولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !


♥ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ساعت 19:50 توسط sajedeh

مخاطب خاص داره...

گرمای عشقت مثل حرارت خورشید بود

که همه ازش استفاده میکردن . . !


♥ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ساعت 19:47 توسط sajedeh